HERVULBARE PARFUM
HOOGWAARDIGE KWALITEIT
400+ TAPPARFUM® TAPPUNTEN
 0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

RB BV, SLEEWEG 9, 8431 NN OOSTERWOLDE

Versie 210301 – 1 maart 2021

Art. 1 – Algemeen

1.1. Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan RB BV als aanbieder, verkoper, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van “KOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de koper en in het algemeen de wederpartij van verkoper.

1.2. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.

Art. 2 – Overeenkomst

2.1. Prijswijzers en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hen uitdrukkelijk zijn bevestigd.

2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.

2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.5. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van verkoper is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt:

a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b. Vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n);

c. Vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;

d. Import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

2.6. Annulering door koper van een bestelling kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Indien de bestelling al verzonden is zijn de retourkosten voor rekening van koper.

Art. 3 – Levertijd

3.1. De levertijd zal maximaal drie werkdagen na de bestelling zijn m.u.v. artikel 3.2.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn. De na te leveren producten zullen vermeld worden op de pakbon.

3.3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in art. 8.2.

Art. 4 – Klachten en Aansprakelijkheid

4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen of beschadigingen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

4.3. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien: a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is; b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

4.4. Ingeval van onzorgvuldig gebruik van de geleverde zaken door koper vrijwaart verkoper tegen aanspraak.

4.5. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

Art. 5 – Vervoer

5.1. Verkoper zal zorg dragen voor het vervoer van overeengekomen zaken van verkoper naar koper.

5.2. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper.

5.3. Bestellingen kunnen uitsluitend op afspraak opgehaald worden door koper bij verkoper. Indien koper zonder afspraak zaken wenst op te halen is dit niet mogelijk en is verkoper gerechtigd toegang aan koper te weigeren.

Art. 6 – Prijs en betaling

6.1. Verkoper zal vervoerskosten schriftelijk op factuur bekent maken aan koper. Vervoerskosten zullen voor rekening van koper zijn, indien:

a. verkoper gebruikt maakt van bezorgservices;

b. de prijs van de bestelling beneden 100,00 euro is.

6.2. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.3. Elke betaling moet per ommegaande geschieden na levering van zaken en facturen.

6.4. Elke betaling dient door koper overgeschreven te worden op de verstrekte rekening op de factuur van verkoper met vermelding van de verstrekte gegevens.

6.5. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.6. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.7. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van 150 euro bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

6.8. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.

7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper worden gebracht.

7.3. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Art. 8 – Ontbinding

8.1. Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien:

a. Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4. vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

b. Koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden;

c. Koper komt te overlijden;

d. Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

8.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Art. 9 – Retourzendingen

9.1 Een verzoek om retourzending kan alleen worden geaccepteerd indien tijdig, schriftelijk verzocht is dit uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Uit het verzoek moet duidelijk de reden van retour blijken. Een verzoek om retourzending mag niet later dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde kan alleen in overleg met – en onder voorwaarden van verkoper.

9.2 Retouren worden alleen geaccepteerd in originele en onbeschadigde verpakking.

9.3 Retouren worden door of namens koper teruggezonden of teruggebracht.

9.4 De retourkosten zijn voor rekening van koper.

9.5 Artikelen die niet uit de voorraad van de verkoper zijn geleverd, en daarmee als maatwerk zijn gemaakt, kunnen alleen met toestemming en onder voorwaarden van de leverancier van verkoper worden geretourneerd.

9.6 Artikelen met een waarde van minder dan 15, — ex BTW kunnen niet worden geretourneerd.

Art. 10 – Geschillen

10.1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

10.2. Voor zover deze leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.


Versie: Oosterwolde 1 maart 2021